неоудобь

неоудобь
НЕОУДОБЬ (52) пр. и нар. I. Пр. нескл. Трудный, затруднительный; невозможный:

аште ли неѹдобь бѹдеть таковоѥ. ли коѥа ради бѣды. ли дългости ради пѹти (δυσχερές) КЕ XII, 21б; [долготерпеливый] нѣ(с) пови||ненъ въ льстьхъ. неудобь на противленьѥ. въ скорбьхъ радѹѥтсѧ Пр 1383, 115аб; дь˫аволъ вомькнеть тѧ въ без(д)ну и будеть неудобь вы. во адѣ же никто же исповѣсть. ЗЦ к. XIV, 92а; в сост. сказ.:

Разѹмьно послѹшѧти подобаѥть пьрѧ сѹди˫амъ. неѹдобь бо ѥсть правьды изобрѣсти. скоро отъбѣгаюште или отъгонѧште. (δυσϑήρατος) Изб 1076, 25 об.; пока˫аниѥ ѥсть ключь цесарьстви˫а. бес того бо неудобь вълѣсти никомѹже. ЖФП XII, 39в; женѣ всѧ красота ѥсть мълъчаниѥ жены добры неѹдобь ѥсть обрѣсти. ПрЛ XIII, 147а; то же Мен к. XIV, 183 об.; рѣкѹ же гл҃ють неѹдобь пребрести, зане звѣрь ѥсть в неи, гл҃емыи зѹботомитель. (δυσπεραιότατον) ΓΑ XIIIXIV, 31в; неѹдобь превыше стр(с)тии быти. но всѧцѣмъ трудомъ и тщаниѥмъ. труднѣ ѥже и тщаливнѣ. (οὐ ρᾴδιον) ФСт XIV, 41а; Неѹдобь ѥсть ѡбрѣсти. что ѥсть болѣ ѿ добродѣтели всѣхъ (Οὐ πονυ... ῥᾴδιον) Πч к. XIV, 1;

|| невозможно:

неудобь имъ будеть въсходити на престолъ первост҃льства. КР 1284, 351а.

II. Нар. Трудно, с трудом:

ни бо опечальнаго. но опечаливъшаго ведеть к немѹ. понеже бо онъ неправдова. неѹдобь приидеть ко отъвѣтѹ. (οὐκ εὐκόλως) ΠΗЧ XIV, 32а; вѣдыи напрасно прелож(н)е неѹдобь попущае(т) нашеи немощи. (δυσπαραδέκτως) ГБ XIV, 61в; ре(ч) како неѹдобь б҃атьство имущеи вниду(т) в цр(с)тво нб(с)ное. (δυσκόλως) ЖВИ XIVXV, 60а.

Ср. ѹдобь.

Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык. . 1988.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Полезное


Смотреть что такое "неоудобь" в других словарях:

  • неоудобьѥ — НЕОУДОБЬ|Ѥ (3*), ˫А с. Затруднение, трудность: различныхъ брании и крамолъ пекыисѧ... ѥще же и наслѣдноѥ раздѣлениѥ и великѹ болѣзнь и многа ‹же даеть емɤ› неѹдобь˫а и печали. (τὰς δυσκολίας) ΓΑ XIII–XIV, 72в; Что к симъ рече(м) житници и житу… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • неоудобь˫атыи — (1*) пр. Труднодоступный. Неѹдобь˫атоѥ средн. в роли с.: и си ѹбо разумѣющимъ праведнѡе. преврачающим же истину. ѹч҃ниѥмь ѿ на(с) повелѣно бы(с). им же смысла ра(д). скудно ѥсть неѹдѡбь˫атѡѥ. и да подасть равно комуждо. и отину(д) имь быти… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • бездъна — БЕЗДЪН|А (42), Ы с. 1.Бездонная пропасть, бездна: въсходѩи звѣрь ѡ(т) бездьны и побѣдить и оубьѥть ѥю (ἐκ τῆς ἀβύσσου) ΓΑ XIII XIV, 187б; сих бо анг҃лъ сверженъ бы(с). ѥгоже вы гл҃ета антихре(с). за величанье ѥго низъверженъ бы(с) с нб҃се. и есть …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • безизцѣльнъ — (1*) пр. Неисцелимый; неисправимый: лютѣиша въсмысльна˫а съгрѣшень˫а. и оубо житииска˫а и плотьска˫а. внѣоудоу пребывають. и ѡ(т)сѣчень˫а приемлють. тѣмь пока˫ань(е) въсприемлеть вещь мысльна˫а же вноутрьоудоу ѡ(т) ср(д)ца исходѩть. и сего ради… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • безмьздьныи — (11) пр. Бескорыстный, безвозмездный: вышегородъ... имыи въ себе врачьство безмьздьноѥ. СкБГ XII, 17б; тѣмь и врачьство безмѣздьноѥ. и стр(с)ти неицѣлны˫а. ˫авишасѩ. многоболѣзньны˫а стр(с)ти ицѣлѩюще. Пр 1383, 54а; безмезднии врачеве д҃шмъ, и… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • богатьство — БОГАТЬСТВ|О (574), А с. Богатство, большое имущество: Горе лихоимьцю. богатьство бо ѥго отъбѣжить а огнь и прииметь. (ὁ πλοῦτος) Изб 1076, 79 об.; и ˫ако въсхотѣти ѥмоу жити съ ними. и вьс˫а презьрѣти въ житии семь славоу и б҃атьство. ни въ что… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • брести — БРЕ|СТИ (4*), ДОУ, ДЕТЬ гл. Идти вброд: моужи на ѥдинои странѣ ѡки˫ана живоуть, жены же ихъ ѡбонъполъ соуть рѣкы Гала, текоущi въ ѡки˫анъ... ||...и створьшемъ съ женами своими •м҃• днии, и пакы бредоуть въспѩть. (ἀντιπερῶσιν) ГА XIII XIV, 31б в;… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • быти — (>50000), ѤСМЬ, ѤСТЬ (в соч. с отрицанием не НѢСМЬ, НѢСТЬ); 3 л. мн. ч. СОУТЬ; 3 л. ед. ч. имперфекта БѦШЕ; 3 л. ед. ч. аориста БЫ и БѢ гл. I. Как самостоятельный гл. 1.Существовать; иметься: дъва разбо˫а ѥсте. ѥдинъ иже съвлачить съ оубогааго …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • варити — ВАР|ИТИ1 (27), Ю, ИТЬ гл. Варить: ти. ѥгда бо братии манастырѩ сего хотѩщемъ варити или хлѣбы пещи... възьметь бл҃гословление. отъ игоумена. ЖФП XII, 48г; нѣции по рожьствѣ ст҃го д҃не х҃а б҃а нашего. варѩть моукоу нѣ съ чимь. и то˫а приносѩще… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»